Prosjektadministrasjon

Vår virksomhet fra starten av var basert på å ivareta planlegging og oppfølging av  bygningsmessige arbeider i prosjekter. Utviklingen de siste årene har imidlertid klart gått i retning av at oppdragsgivere ser  fordeler i å ha avtale med ett rådgiverkontor som ivaretar planlegging og oppfølging  tverrfaglig for hele prosjektet. I den siste tiden har vi derfor satset betydelig på å utvide vår tverrfaglige kompetanse.  Våre prosjektledere besitter betydelig erfaring både fra byggherresiden, rådgiversiden  og entreprenørvirksomhet.

Firmaets faglige styrke for PA-oppdrag kan oppsummeres som følger:

 • Bred erfaring fra entrepriserettslige forhold (NS 8405 /NS 8406 / NS 8407)
 • Bred erfaring fra prosjekterings-/ rådgiverkontrakter (NS 8401 / NS 8402 / NS 8403)
 • Byggekomitestyring
 • Bred erfaring med Lov om off. anskaffelser og tilhørende forskrifter.
 • Prosjekt- og byggeledere med bred erfaring både fra rådgiversiden og  entreprenørsiden
 • Gjennomført entreprisekontrakter i nær sagt alle entreprisemodeller –  fra sterkt oppdelte entrepriser til totalentrepriser
 • Tverrfaglighet i egen organisasjon – teknisk byggeledelse, Brannteknikk  samt VVS og ELEKTRO
 • Har sentral godkjenning PRO / KPR og KUT i høyeste tiltaksklasse 3
 • God innsikt i bruk av EDB-baserte hjelpemidler
 • God innsikt i fremdriftsplanlegging
 • Bred erfaring fra planlegging av kontraktsavslutning entrepriser og  overgang til driftsorganisasjonen

Nedenfor har vi for vårt arbeidsområde PA gitt noen sentrale stikkord på fagområdet  og hva vi jobber med:
Prosjektplanlegging
Kostnadsberegninger

Byggeledelse

Vi driver byggeledelse for prosjekter av alle størrelser både på tradisjonell byggeri,  anlegg og jernbane.  Våre byggeledere innehar lang erfaring på alle kontraktstyper og ivaretar  gjennomføringen på en proffesjonell og forsvarlig måte i samarbeide med byggherren.

Nedenfor oppsumeres våre byggeledertjenester:

 • Ivaretakelse av byggherrens interesser på byggeplassen ovenfor entreprenører  og leverandører
 • Administrative rutiner i byggetiden
 • Ledelse og styring av byggeplass, referere møter med entreprenører/leverandører
 • Kostnadskontroll, fakturakontroll og byggeregnskap
 • Statusrapporter økonomi og framdrift
 • Framdriftskontroll
 • Kontroll teknisk og håndverksmessig utførelse
 • Teknisk byggeledelse med egne ingeniører på Elektro, VVS og Brannteknikk
 • Endringshåndtering, tilleggsarbeider
 • Konflikthåndtering i byggebransjen
 • Kvalitetssikring
 • HMS-koordinator utførelse byggeplass
 • Gjennomføre ferdigbefaringer
 • Overtakelse og idriftsettelse («bygg i drift» )
 • Forestå sluttoppgjør med entreprenører/leverandører
 • Oppfølging garantitiden, reklamasjonsarbeider (oppfølgingssystem erapport.no )

Prosjektledelse

 • Ide- og prosjektutvikling og utredninger
 • Prosjektorganisering, administrative rutiner og kontraktsstrategier
 • Bistand ved engasjement av rådgivere og arkitekt
 • Byggesaksadministrasjon ovenfor myndigheter
 • Total, tverrfaglig planlegging og prosjektgjennomføring
 • Økonomistyring av prosjekter med kostnadsoverslag, totale byggebudsjetter  og byggeregnskap
 • Endringshåndtering
 • Konflikthåndtering i byggebransjen
 • Statusrapporter til Oppdragsgiver

Prosjekteringsledelse

Vi tilbyr prosjekteringsgruppeledelse for oppdrag av alle størrelser. Våre medarbeidere har lang erfaring med ledelse av prosjekter og vil med strukturert arbeidsmetodikk kunne styre prosjektet innenfor prosjektets framdrift.

Naturlige oppgaver for en prosjekteringsgruppeleder:

 • Arrangere og referatføre prosjekteringsmøter på vegne av byggherren.
 • Utarbeidelse av SHA-plan og kvalitetsplan for prosjekteringsfasen.
 • Være ansvarlig SHA-koordinator i prosjekteringsfasen.
 • Bistå byggherren i valg av anbudstrategi.
 • Utarbeide generelle kapitler i fbm. anbud (bok 0 eventuelt kapittel A, B, C, D)
 • Organisering av alle fag ved alle anbudsutsendelser.
 • Foreta offentlig saksbehandling i forbindelse med byggemeldinger og ansvarsrett.
 • Gjennomføre brukeravklaringer.
 • Organisere og gjennomføre usikkerhetsanalyser for kostnader.
 • Gjennomføre risikoanalyser.
 • Være kundens faste kontaktperson gjennom hele oppdragsperioden.
 • Oppfølging av kontraktsforhold til kunden ved gruppekontrakter.
 • Tverrfaglig kontroll med bl.a bruk av Solibri Model Checker

Referanseprosjekter:

 • Huseby-Saupstad-Kolstad skoler,Trondheim kommune. Prosjektledelse/Byggherreombud
 • Industribygg Jøsnøya, Lerøy midt AS. Prosjekteringsledelse og SHA-koordinator i prosjekteringsfasen. Byggeledelse og SHA-KU
 • Skjelstadmark barnehage,Stjørdal kommune. Prosjekteringsleder
 • Hommelvik Ungdomsskole, Malvik kommune. Byggherreombud
 • NTNU – Kjemi III. Prosjekt- og byggeledelse.