Aktuelt

NY RAMMEKONTRAKT MED DOMSTOLADMINISTRASJONEN

Vi har vunnet ny rammekontrakt med Domstoladministrasjonen innenfor kategorien byggfaglig bistand.

Domstoladministrasjonen (DA) som oppdragsgiver har ansvaret for å skaffe domstolene i Norge gode og funksjonelle lokaler, og har i denne forbindelse behov for ekstern bistand i mange pågående og planlagte prosjekter.

Den byggfaglige prosjektadministrative bistanden omfatter alt fra ledelse av små ombyggingsprosjekter i byggefasen til store, integrerte prosjekter med betydelig kompleksitet. I større prosjekter kan det være aktuelt at leverandøren også deltar i anskaffelsesprosesser og forutgående planlegging av byggefasen.

Oppdragsgiver la til grunn i sin evaluering vekt på tilbudt nøkkelpersonells kompetanse samt relevant formalkompetanse og relevant erfaring fra tilsvarende oppdrag. Prosjektutvikling Midt-Norge AS fikk 10 av 10 poeng og ble rangert som den beste besvarelsen på dette kriteriet.

Avtalens varighet er på 2+1+1 år. Firmaet har tidligere hatt tilsvarende rammekontrakt med DA i perioden 2011-2015.

Vi i Prosjektutvikling Midt-Norge AS er svært godt fornøyd med igjen å ha vunnet en rammekontrakt med DA, og at kompetanse teller mer enn bare pris.

Vi er allerede i gang med bistand og rådgiving i forbindelse med ombygging av lokaler for Domstoladministrasjonen i Harstad som skal stå ferdig i 2. halvår 2021.

Flerfasetårnet til SINTEF på Tiller skal rives.

SINTEF har besluttet å rive tårnet på Flerfaselaboratoriet på Tiller. Tårnet har siden byggeåret 1982 vært et kjent landemerke sør for Trondheim med sine 60 meters høyde.

Vi er prosjektleder/byggeleder og SHA-koordator for rivingen av tårnet.
Vi har også hatt prosjektering av konstruksjonsteknikk ifm rivingen samt utarbeidet komplett miljøsaneringsbeskrivelse.

Tårnet har vært en viktig del av Flerfaselaboratoriets forskning på flerfase rørtransport for petroleumsindustrien. Det har bidratt til en betydelig utvikling av flerfasesimulatorer.
Selv om tårnet rives vil Flerfaselaboratoriet fortsette sin forskningsvirksomhet som tidligere.

Tårnet ble opprinnelig bygget som en midlertidig konstruksjon med en planlagt levetid frem til 1994. På grunn av stadig flere forsøk har det pågått aktivitet i tårnet fram til 2020 som har medført et stort behov for vedlikehold og reparasjoner. På grunn av den dårlige tilstanden og fokus på HMS har SINTEF besluttet å rive tårnet.

Omkringliggende infrastruktur som går helt inntil tårnet skal bevares. Forskningsinfrastrukturen er unik i verden og er av fremtidig betydning for teknologivalidering for olje- og gassindustri. Infrastrukturen er kompleks og omfangsrik og består av blant annet tanker, rør, kanaler, servicebygg og lignende. Derfor må rivingen utføres svært skånsom, forsiktig og nøye planlagt.

SINTEF ved Laboratorieleder Tor Erling Unander sier at det blir vemodig å rive tårnet, men presiserer samtidig at forskningsaktiviteten ved Flerfaselaboratoriet fortsetter på samme måte som tidligere også etter at tårnet er revet.

Ifølge Byggeleder Knut Inge Rye  er det lagt til grunn en svært detaljert og gjennomarbeidet plan for rivearbeidene. Det er tatt omfattende miljøhensyn med blant annet fokus på høy sorteringsgrad og gjenbruk av de fleste deler av tårnet. Armering og stålkonstruksjoner blir smeltet om og gjenbrukt. Betongen er planlagt knust og benyttet som drenerende masser på andre prosjekter.

Konstruksjonssikkerheten vies ekstra stor oppmerksomhet og detaljerte riveplaner og prosedyrer utarbeides. Tårnets hovedkonstruksjon er plasstøpt etteroppspent betong. Stabiliteten til tårnet under rivearbeidende er utfordrende. Det utføres derfor en symmetrisk avspenning av spennkabler mens planlagte deler av tårnet rives. Rivemetoden som benyttes er wiresaging og nedheising av biter med kran.

Det er benyttet drone for å utarbeide en punktskymodell som grunnlag for en BIM-modell av tårnet for planlegging av rivearbeidene.

Veidekke AS er valgt som entreprenør for dette utfordrende riveoppdraget.
Arbeidet ventes ferdigstilt i løpet av desember 2020.

Vi setter spor

Sintef Flerfaselaboratorium

Byggherre: Sintef Industri
Prosjektkostnad: 10 mill.kr (riving)
Areal: 60 meter høyt
Tidsrom: 2017 – 2020

Tilstandsanalyse av betongtårn, 63 meter høyt.
Utarbeidelse av konkurransegrunnlag for betongrehabilitering av tårnet.
Byggherren har etter kostnads-nytteverdi og fremtidig bruk av tårnet besluttet at det skal rives.

Vi utførte prosjektering av konstruksjonsteknikk ifm rivingen samt utarbeidelse av komplett miljøsaneringsbeskrivelse, avfallsplan, rivebeskrivelse inkl. utarbeidelse av alle dokumenter for et komplett riveanbud samt dokumentasjon til Byantikvaren.
Prosjektledelse/Byggeledelse og SHA koordinator KP/KU.

 

Orkla Industrimuseum

Byggherre: Orkla Industrimuseum
Prosjektkostnad: mill. kr 
Areal:   
Tidrom: 2018 –

Forprosjekt med kostnadsoverslag og konkurransegrunnlag for totalentreprise etter Best Value Procurement –metoden. Nybygg med museumsvirksomhet, fasiliteter for smalsporet jernbane med verkstedhall, vaskehall, smøregrav og vognhall og administrasjonsbygg med bl.a. kontorer og auditorium.

Vi har utført prosjektledelse samt prosjektering RIB, RIByfy, RIBr., RIV, RIE og RIVA.

 

 

Vi setter spor