Samferdsel- og kommunalteknikk

Vi utfører rådgivning for samferdsel- og kommunalteknikk innenfor følgende områder:

Rådgivning

 • Generell rådgivning og prosjektledelse
 • Overordnet planlegging
 • Mulighetsstudie-, skisse og forprosjekt, kostnadsvurderinger
 • Beredskapsplaner vannforsyning, ROS-analyser og øvelser
 • Utslippstillatelser
 • Mindre avløpsanlegg og opprydding i spredt avløp
 • VA rammeplaner/overordnet VA planer
 • NoDig
 • Hydrologi/overvannshåndtering

Prosjektering

 • Detaljprosjektering veg, vann og avløp
 • Offentlige anskaffelser, konkurransegrunnlag, evaluering og kontrahering
 • Funksjonsbeskrivelser
 • Mengdebeskrivelser
 • Mindre avløpsanlegg
 • Tekniske plangodkjenninger
 • 3D-modellering

Byggeledelse

 • Byggeledelse
 • Byggherreombud
 • SHA-koordinator
 • Kontroll av kvalitet, økonomi og utførelse

FDV-dokumentasjon

 • Kan bistå entreprenører i utarbeidelse av FDV-dokumentasjon,  f.eks. med bruk av innsamlingsverktøyet TIAN-DV og tverrfaglig merkesystem.
 • Kontroll av FDV dokumentasjon på vegne av byggherre.

Referanseprosjekter:

 • Reservevannsutredning, Skaun kommune
 • Rislia boligfelt, Fannrem. Detaljprosjektering av nytt vann- og avløpsanlegg samt veg, fortau og bussholdeplass for nytt regulert boligfelt i Knyken.
 • Fagertunvegen 3 – 7. Detaljprosjektering Veg, VA og nedgravd avfallsløsning for 2 nye bygg med 26 leiligheter og parkeringskjeller på Byåsen, Trondheim.
 • Blått kompetansesenter, BTR2. Forprosjektbeskrivelse, funksjonsbeskrivelse og kostnadsestimat RIVA.
 • Lerøy Seafood Norway – LNWS, Kjøllefjord. Forprosjektbeskrivelse, VA-løsning, funksjonsbeskrivelse og kostnadsestimat RIVA.
 • Rørstadmarka skole og flerbrukshall – HENT. Detaljprosjektering VA for totalentreprenør, 3D-modellering og risikovurdering RIVA for ny skole og flerbrukshall på Sula, Ålesund kommune.
 • Regulering av Øyrekka Folkehøgskole på Mausund – Frøya kommune. ROS-analyse, illustrasjonsplan og VA-plan i forbindelse med utarbeidelse av reguleringsplan.
 • Belsvik 2 – postsmolt – Lerøy Midt AS. Byggeledelse og SHA-koordinator
 • Rema 1000 Sandstad – Frøy eiendom AS. Byggherreombud og SHA-koordinator.
 • Vanvikan barnehage – Indre Fosen kommune. Forprosjekt og kostnadsoverslag for nytt veganlegg med parkeringsplass. 3D-modellering og beregning av masseuttak og fyllinger.
 • Vannforsyning Frøya vannverk. Byggeledelse inkl. byggherreombud for nytt HB i forbindelse med oppgradering av hovedvannledningsnettet.
 • Nytt fortausanlegg Rabben – Frøya kommune. Detaljprosjektering og kostnadsoverslag for nytt fortausanlegg. Kvalitetssikring og utarbeidelse av mengdebeskrivelse iht. NS3420.
 • Nytt VA- og belysningsanlegg Rabben – Frøya kommune. Detaljprosjektering VA og gatelys.
 • Ny gang- og sykkelveg – SVV og Frøya kommune. Byggeledelse for bygging av ny gang- og sykkelveg mellom Sistranda og Hamarvik.
 • Gimse P-hus – Trebetong. Detaljprosjektering av nytt vann- og avløpsanlegg for nytt P-hus i Melhus kommune for totalentreprenør.
 • Avløpsplan Hamarvika – Frøya kommune. Detaljprosjektering av nytt avløpsanlegg. Overordnede avløpsplaner med rådgivning og detaljprosjektering i forbindelse med opprydding av spredt avløp. Kostnadsoverslag, innmålingsarbeider, kvalitetssikring og utarbeidelse av nødvendig tegninger.
 • Turistvegen 50B. Detaljprosjektering RIVA med fordrøyningsanlegg for nye leiligheter i Turistvegen 50B.
 • Ydstines Næringsareal. Reguleringsplan og beregning masseuttak for nytt næringsareal.
 • NTNU Valgrinda. Detaljprosjektering utomhusanlegg i forbindelse med nytt undervisningsbygg for NTNU.
 • Prosjektledelse ved oppgradering av Sivert Tonstadsvei inkl. 4 stasjoner i trase for metrobuss.
 • Flatåshallen, Flatåsen IL. Detaljprosjektering av vann- og avløpsledninger med fordrøyningsbasseng for overvann.
 • Oppgradering av 5 boliggater, Trondheim kommune. Detaljprosjektering veganlegg og VA-anlegg for fem boliggater.
 • Insula Leknes, Lofotprodukt Leknes. Detaljprosjektering utomhus ledningsanlegg ved fabrikkutbygging.
 • Tiller Øst bruer, Trondheim kommune. Byggherreombud og byggeledelse ved bygging av 2 betongbruer.