Nyheter

VI SØKER NYE MEDARBEIDERE

Vi søker etter en engasjert sivilingeniør/ingeniør til prosjektering av VVS installasjoner, energi og sprinkleranlegg.

GULLHAUGVEIEN OMSORGSBOLIGER – NYTT BVP-OPPDRAG

Prosjektutvikling Midt-Norge AS er av Bærum kommune tildelt oppdraget som BVP-Mentor for Gullhaugveien omsorgsboliger som skal bygges like ved Bærums Verk.
Prosjektet består av 12 omsorgsboliger for mennesker med utviklingshemming og en døgnbemannet personalbase.

Anskaffelsen med innkjøp og prosjektstyring gjøres etter BVP-metoden (Best Value Procurement), eller såkalt Prestasjonsinnkjøp. Kontrakten med entreprenør inngås som totalentreprise etter NS 8407. Planlagt framdrift er at BVP-konkurransen utlyses juni/august 2021, og ferdigstillelse av prosjektet er planlagt til Q4 2022.

Oppdraget som BVP-Mentor går ut på å bistå Bærum kommune med gjennomføringen av det første BVP-prosjektet i regi av kommunen. Vi skal bistå prosjektledelsen med planlegging og gjennomføring av anskaffelsen, og arbeidsoppgavene vil bl.a. innebære kvalitetssikring og innspill til konkurransegrunnlaget, bistand til utarbeidelse av prosjektmålene, forberedelser og veiledning til gjennomføring av evaluerings- og konkretiseringsfasen. I prosjekteringsfasen og utførelsesfasen skal vi bidra med rådgiving og veiledning til oppdragsgiver slik at prosjektstyringen blir gjort i ht hele Best Value Approach-metodikken (BVA).

Vi opplever en økende interesse for prosjektgjennomføring etter BVA-metodikken, og Prosjektutvikling Midt-Norge AS har med dette hele 8 prosjekter på referanselista som er pågår eller er gjennomført.

Tilbakemeldingene er at BVA-metoden gir en enklere prosjektgjennomføring, kostnadene blir lavere og man bruker mindre tid totalt i gjennomføringen. Metoden vektlegger leverandørens kompetanse og prestasjon på annen måte enn ved «tradisjonelle» gjennomføringsprosesser.

Anskaffelsesprosessen gir også mindre ressursbruk til gjennomføring av selve anskaffelsen for oppdragsgiver.

Oppdragsgiveren premierer leverandører som selvstendig kan løse oppgaven uten detaljstyring fra oppdragsgivers side. Gjennom hele konkurransegjennomføringen og utførelsesfasen etterspørres konkret og faktabasert dokumentasjon som beviser at leverandørens påstander er pålitelige.

 

 

 

Ny medarbeider på avdeling Samferdsel- og kommunalteknikk

Hils på vår nye medarbeider Snorre Leth Olsen. Han er ansatt på vår avdeling for samferdsel- og Kommunalteknikk.
Han er utdannet VA ingeniør fra 1987. Hans erfaring er lang og innholdsrik med hele 16 år i kommunal virksomhet i Namsos og Trondheim kommune, og mer enn 17 år som rådgiver.
En solid og hyggelig fagperson som våre kunder vil få stor glede av framover.
Velkommen på laget.

VI HAR FLYTTET TIL VESTRE ROSTEN 77

Velkommen til vårt nye lokale i Vestre Rosten 77, 5 etasje.
Vi er i full drift og gleder oss til å ta imot besøkende i våre flotte lokaler som vi leier av Koteng Eiendom AS.

NY RAMMEKONTRAKT MED DOMSTOLADMINISTRASJONEN

Vi har vunnet ny rammekontrakt med Domstoladministrasjonen innenfor kategorien byggfaglig bistand.

Domstoladministrasjonen (DA) som oppdragsgiver har ansvaret for å skaffe domstolene i Norge gode og funksjonelle lokaler, og har i denne forbindelse behov for ekstern bistand i mange pågående og planlagte prosjekter.

Den byggfaglige prosjektadministrative bistanden omfatter alt fra ledelse av små ombyggingsprosjekter i byggefasen til store, integrerte prosjekter med betydelig kompleksitet. I større prosjekter kan det være aktuelt at leverandøren også deltar i anskaffelsesprosesser og forutgående planlegging av byggefasen.

Oppdragsgiver la til grunn i sin evaluering vekt på tilbudt nøkkelpersonells kompetanse samt relevant formalkompetanse og relevant erfaring fra tilsvarende oppdrag. Prosjektutvikling Midt-Norge AS fikk 10 av 10 poeng og ble rangert som den beste besvarelsen på dette kriteriet.

Avtalens varighet er på 2+1+1 år. Firmaet har tidligere hatt tilsvarende rammekontrakt med DA i perioden 2011-2015.

Vi i Prosjektutvikling Midt-Norge AS er svært godt fornøyd med igjen å ha vunnet en rammekontrakt med DA, og at kompetanse teller mer enn bare pris.

Vi er allerede i gang med bistand og rådgiving i forbindelse med ombygging av lokaler for Domstoladministrasjonen i Harstad som skal stå ferdig i 2. halvår 2021.

Flerfasetårnet til SINTEF på Tiller skal rives.

SINTEF har besluttet å rive tårnet på Flerfaselaboratoriet på Tiller. Tårnet har siden byggeåret 1982 vært et kjent landemerke sør for Trondheim med sine 60 meters høyde.

Vi er prosjektleder/byggeleder og SHA-koordator for rivingen av tårnet.
Vi har også hatt prosjektering av konstruksjonsteknikk ifm rivingen samt utarbeidet komplett miljøsaneringsbeskrivelse.

Tårnet har vært en viktig del av Flerfaselaboratoriets forskning på flerfase rørtransport for petroleumsindustrien. Det har bidratt til en betydelig utvikling av flerfasesimulatorer.
Selv om tårnet rives vil Flerfaselaboratoriet fortsette sin forskningsvirksomhet som tidligere.

Tårnet ble opprinnelig bygget som en midlertidig konstruksjon med en planlagt levetid frem til 1994. På grunn av stadig flere forsøk har det pågått aktivitet i tårnet fram til 2020 som har medført et stort behov for vedlikehold og reparasjoner. På grunn av den dårlige tilstanden og fokus på HMS har SINTEF besluttet å rive tårnet.

Omkringliggende infrastruktur som går helt inntil tårnet skal bevares. Forskningsinfrastrukturen er unik i verden og er av fremtidig betydning for teknologivalidering for olje- og gassindustri. Infrastrukturen er kompleks og omfangsrik og består av blant annet tanker, rør, kanaler, servicebygg og lignende. Derfor må rivingen utføres svært skånsom, forsiktig og nøye planlagt.

SINTEF ved Laboratorieleder Tor Erling Unander sier at det blir vemodig å rive tårnet, men presiserer samtidig at forskningsaktiviteten ved Flerfaselaboratoriet fortsetter på samme måte som tidligere også etter at tårnet er revet.

Ifølge Byggeleder Knut Inge Rye  er det lagt til grunn en svært detaljert og gjennomarbeidet plan for rivearbeidene. Det er tatt omfattende miljøhensyn med blant annet fokus på høy sorteringsgrad og gjenbruk av de fleste deler av tårnet. Armering og stålkonstruksjoner blir smeltet om og gjenbrukt. Betongen er planlagt knust og benyttet som drenerende masser på andre prosjekter.

Konstruksjonssikkerheten vies ekstra stor oppmerksomhet og detaljerte riveplaner og prosedyrer utarbeides. Tårnets hovedkonstruksjon er plasstøpt etteroppspent betong. Stabiliteten til tårnet under rivearbeidende er utfordrende. Det utføres derfor en symmetrisk avspenning av spennkabler mens planlagte deler av tårnet rives. Rivemetoden som benyttes er wiresaging og nedheising av biter med kran.

Det er benyttet drone for å utarbeide en punktskymodell som grunnlag for en BIM-modell av tårnet for planlegging av rivearbeidene.

Veidekke AS er valgt som entreprenør for dette utfordrende riveoppdraget.
Arbeidet ventes ferdigstilt i løpet av desember 2020.

Møt Mette Småge Moe vår nye avdelingsleder på Kommunalteknikk og samferdsel

Vi er stolte av å kunne presentere vår nye avdelingsleder på Kommunalteknikk og samferdsel Mette Småge Moe. Mette har lang fartstid fra offentlig virksomhet, både som VVA-rådgiver, forvaltning, prosjektering, saksframlegg til politiske organ, byggherre, utslippsmyndighet, fagansvarlig VVA, personal, budsjett, økonomi og driftsansvarlig for kommunale vannbehandlingsanlegg, veger, avløpsrenseanlegg, bruer og kaier og teknisk vakt/brannbefalsvakt. Hun har har tidligere jobbet i Heim kommune, Trondheim kommune, Afry (Åf Engeneering) og Rambøll. Hun blir en styrke å ha med i ledergruppa og tilfører Prosjektutvikling ny kompetanse som vi kan tilby våre kunder-

Mette er spesielt god på  Beredskapsplaner  og -øvelser samt ROS analyser innen vannforsyning. Videre kan hun bistå i valg av rensekrav med brukerinteresser, forundersøkelse, konsept, detaljundersøkelse og prosjektering/dimensjonering av ulike renseløsninger, rapport og kostnadsoverslag. I tillegg styrker hun oss på de fagområder vi allerede levere innen veg, vann og avløp. Mette er utdannet ingeniør og har mer en 24 års erfaring fra kommunesektor og rådgivning. Velkommen på laget Mette!

Oppgradering av Baklidammen

Baklidammen eies av Trondheim Kommune, ligger i Ilavassdraget som har sitt utspring fra områdene Fjellsætra og Geitfjellet, og renner ut i Trondheimsfjorden. Baklidammen stod ferdig i 1900!

I 2019 ble dammen vurdert opp mot krav til stabilitet og tilfredsstiller ikke gjeldende krav. Demningen skal derfor rehabiliteres – Stabiliteten til dammen utbedres og flomavledningskapasiteten utvides.

Tiltaket startet august 2020 og ferdigstilles sommeren 2021 inkludert en vinterpause. Tiltak er gjort for å bevare biologisk mangfold ved at en 3m dyp dam er beholdt.

Våre Christian Havig er byggeleder og Ole Johan Støkkan er SHA koordinator.

Vi gratulerer Røros kommune med et tidsriktig bygg for fremtidens omsorg av kommunens innbyggere.

Øverhagan Byggetrinn 1 ble overtatt på ferdigstillelsesdato av Røros Kommune

Vi gratulerer Røros kommune med et tidsriktig bygg for fremtidens omsorg av kommunens innbyggere. Øverhagan Byggetrinn 1 ble overtatt på ferdigstillelsesdato av Røros Kommune. Fabelaktig utsikt til slagghauger og Bergstadens ziir.
Vår ingeniør Tord Ophus har vært byggherreombud på dette oppdraget.
3 fløyer med beboerrom, anretningskjøkken, tekniske rom, parkeringskjeller er ferdigstilt.
Pasienter planlegges overflyttet 19.08. Neste byggetrinn starter riving eksisterende og oppstart Byggetrinn 2 med flere rom, hovedinngang, kantine, administrasjon, bårerom, forsamlingshall etc.

Lerøy Midt bygger ut smoltanlegget i Belsvik- Vi er byggeledere

Når koronakrisen stormet som verst vedtok Lerøy Midt å bygge ut smoltanlegget sitt i Belsvik- en utbygning for mer enn 600 millioner med hovedsaklig trønderske aktører

Adresseavisen har i dag 27.05.2020 en flott artikkel om utbyggingen av smolt anlegget til Lerøy Midt i Belsvik. Vårt firma er leverandør av byggeledertjenester og våre ingeniører Oddvar Kristiansen og Ove Johansen er i gang med å følge opp arbeidet som er flott omtalt i Adresseavisens artikkel.
Vi jobber tett sammen med Ingeniør Roar Sivertsen på oppdraget. Roar har vi hatt et godt og fruktbart samarbeide med gjennom mange år. Vi takker ledelsen i Lerøy Midt for tilliten til å ivareta deres interesser i dette prosjektet.
Vi har innhentet tillatelse fra Adresseavisen til å gjengi denne artikkelen. Trykk på linken under for å lese artikkelen.

Lerøy artikkel