Nyheter

VI HAR FLYTTET TIL VESTRE ROSTEN 77

Velkommen til vårt nye lokale i Vestre Rosten 77, 5 etasje.
Vi er i full drift og gleder oss til å ta imot besøkende i våre flotte lokaler som vi leier av Koteng Eiendom AS.

NY RAMMEKONTRAKT MED DOMSTOLADMINISTRASJONEN

Vi har vunnet ny rammekontrakt med Domstoladministrasjonen innenfor kategorien byggfaglig bistand.

Domstoladministrasjonen (DA) som oppdragsgiver har ansvaret for å skaffe domstolene i Norge gode og funksjonelle lokaler, og har i denne forbindelse behov for ekstern bistand i mange pågående og planlagte prosjekter.

Den byggfaglige prosjektadministrative bistanden omfatter alt fra ledelse av små ombyggingsprosjekter i byggefasen til store, integrerte prosjekter med betydelig kompleksitet. I større prosjekter kan det være aktuelt at leverandøren også deltar i anskaffelsesprosesser og forutgående planlegging av byggefasen.

Oppdragsgiver la til grunn i sin evaluering vekt på tilbudt nøkkelpersonells kompetanse samt relevant formalkompetanse og relevant erfaring fra tilsvarende oppdrag. Prosjektutvikling Midt-Norge AS fikk 10 av 10 poeng og ble rangert som den beste besvarelsen på dette kriteriet.

Avtalens varighet er på 2+1+1 år. Firmaet har tidligere hatt tilsvarende rammekontrakt med DA i perioden 2011-2015.

Vi i Prosjektutvikling Midt-Norge AS er svært godt fornøyd med igjen å ha vunnet en rammekontrakt med DA, og at kompetanse teller mer enn bare pris.

Vi er allerede i gang med bistand og rådgiving i forbindelse med ombygging av lokaler for Domstoladministrasjonen i Harstad som skal stå ferdig i 2. halvår 2021.

Flerfasetårnet til SINTEF på Tiller skal rives.

SINTEF har besluttet å rive tårnet på Flerfaselaboratoriet på Tiller. Tårnet har siden byggeåret 1982 vært et kjent landemerke sør for Trondheim med sine 60 meters høyde.

Vi er prosjektleder/byggeleder og SHA-koordator for rivingen av tårnet.
Vi har også hatt prosjektering av konstruksjonsteknikk ifm rivingen samt utarbeidet komplett miljøsaneringsbeskrivelse.

Tårnet har vært en viktig del av Flerfaselaboratoriets forskning på flerfase rørtransport for petroleumsindustrien. Det har bidratt til en betydelig utvikling av flerfasesimulatorer.
Selv om tårnet rives vil Flerfaselaboratoriet fortsette sin forskningsvirksomhet som tidligere.

Tårnet ble opprinnelig bygget som en midlertidig konstruksjon med en planlagt levetid frem til 1994. På grunn av stadig flere forsøk har det pågått aktivitet i tårnet fram til 2020 som har medført et stort behov for vedlikehold og reparasjoner. På grunn av den dårlige tilstanden og fokus på HMS har SINTEF besluttet å rive tårnet.

Omkringliggende infrastruktur som går helt inntil tårnet skal bevares. Forskningsinfrastrukturen er unik i verden og er av fremtidig betydning for teknologivalidering for olje- og gassindustri. Infrastrukturen er kompleks og omfangsrik og består av blant annet tanker, rør, kanaler, servicebygg og lignende. Derfor må rivingen utføres svært skånsom, forsiktig og nøye planlagt.

SINTEF ved Laboratorieleder Tor Erling Unander sier at det blir vemodig å rive tårnet, men presiserer samtidig at forskningsaktiviteten ved Flerfaselaboratoriet fortsetter på samme måte som tidligere også etter at tårnet er revet.

Ifølge Byggeleder Knut Inge Rye  er det lagt til grunn en svært detaljert og gjennomarbeidet plan for rivearbeidene. Det er tatt omfattende miljøhensyn med blant annet fokus på høy sorteringsgrad og gjenbruk av de fleste deler av tårnet. Armering og stålkonstruksjoner blir smeltet om og gjenbrukt. Betongen er planlagt knust og benyttet som drenerende masser på andre prosjekter.

Konstruksjonssikkerheten vies ekstra stor oppmerksomhet og detaljerte riveplaner og prosedyrer utarbeides. Tårnets hovedkonstruksjon er plasstøpt etteroppspent betong. Stabiliteten til tårnet under rivearbeidende er utfordrende. Det utføres derfor en symmetrisk avspenning av spennkabler mens planlagte deler av tårnet rives. Rivemetoden som benyttes er wiresaging og nedheising av biter med kran.

Det er benyttet drone for å utarbeide en punktskymodell som grunnlag for en BIM-modell av tårnet for planlegging av rivearbeidene.

Veidekke AS er valgt som entreprenør for dette utfordrende riveoppdraget.
Arbeidet ventes ferdigstilt i løpet av desember 2020.

Møt Mette Småge Moe vår nye avdelingsleder på Kommunalteknikk og samferdsel

Vi er stolte av å kunne presentere vår nye avdelingsleder på Kommunalteknikk og samferdsel Mette Småge Moe. Mette har lang fartstid fra offentlig virksomhet, både som VVA-rådgiver, forvaltning, prosjektering, saksframlegg til politiske organ, byggherre, utslippsmyndighet, fagansvarlig VVA, personal, budsjett, økonomi og driftsansvarlig for kommunale vannbehandlingsanlegg, veger, avløpsrenseanlegg, bruer og kaier og teknisk vakt/brannbefalsvakt. Hun har har tidligere jobbet i Heim kommune, Trondheim kommune, Afry (Åf Engeneering) og Rambøll. Hun blir en styrke å ha med i ledergruppa og tilfører Prosjektutvikling ny kompetanse som vi kan tilby våre kunder-

Mette er spesielt god på  Beredskapsplaner  og -øvelser samt ROS analyser innen vannforsyning. Videre kan hun bistå i valg av rensekrav med brukerinteresser, forundersøkelse, konsept, detaljundersøkelse og prosjektering/dimensjonering av ulike renseløsninger, rapport og kostnadsoverslag. I tillegg styrker hun oss på de fagområder vi allerede levere innen veg, vann og avløp. Mette er utdannet ingeniør og har mer en 24 års erfaring fra kommunesektor og rådgivning. Velkommen på laget Mette!

Oppgradering av Baklidammen

Baklidammen eies av Trondheim Kommune, ligger i Ilavassdraget som har sitt utspring fra områdene Fjellsætra og Geitfjellet, og renner ut i Trondheimsfjorden. Baklidammen stod ferdig i 1900!

I 2019 ble dammen vurdert opp mot krav til stabilitet og tilfredsstiller ikke gjeldende krav. Demningen skal derfor rehabiliteres – Stabiliteten til dammen utbedres og flomavledningskapasiteten utvides.

Tiltaket startet august 2020 og ferdigstilles sommeren 2021 inkludert en vinterpause. Tiltak er gjort for å bevare biologisk mangfold ved at en 3m dyp dam er beholdt.

Våre Christian Havig er byggeleder og Ole Johan Støkkan er SHA koordinator.

Vi gratulerer Røros kommune med et tidsriktig bygg for fremtidens omsorg av kommunens innbyggere.

Øverhagan Byggetrinn 1 ble overtatt på ferdigstillelsesdato av Røros Kommune

Vi gratulerer Røros kommune med et tidsriktig bygg for fremtidens omsorg av kommunens innbyggere. Øverhagan Byggetrinn 1 ble overtatt på ferdigstillelsesdato av Røros Kommune. Fabelaktig utsikt til slagghauger og Bergstadens ziir.
Vår ingeniør Tord Ophus har vært byggherreombud på dette oppdraget.
3 fløyer med beboerrom, anretningskjøkken, tekniske rom, parkeringskjeller er ferdigstilt.
Pasienter planlegges overflyttet 19.08. Neste byggetrinn starter riving eksisterende og oppstart Byggetrinn 2 med flere rom, hovedinngang, kantine, administrasjon, bårerom, forsamlingshall etc.

Lerøy Midt bygger ut smoltanlegget i Belsvik- Vi er byggeledere

Når koronakrisen stormet som verst vedtok Lerøy Midt å bygge ut smoltanlegget sitt i Belsvik- en utbygning for mer enn 600 millioner med hovedsaklig trønderske aktører

Adresseavisen har i dag 27.05.2020 en flott artikkel om utbyggingen av smolt anlegget til Lerøy Midt i Belsvik. Vårt firma er leverandør av byggeledertjenester og våre ingeniører Oddvar Kristiansen og Ove Johansen er i gang med å følge opp arbeidet som er flott omtalt i Adresseavisens artikkel.
Vi jobber tett sammen med Ingeniør Roar Sivertsen på oppdraget. Roar har vi hatt et godt og fruktbart samarbeide med gjennom mange år. Vi takker ledelsen i Lerøy Midt for tilliten til å ivareta deres interesser i dette prosjektet.
Vi har innhentet tillatelse fra Adresseavisen til å gjengi denne artikkelen. Trykk på linken under for å lese artikkelen.

Lerøy artikkel

Så er vi i gang med et nytt BVP-prosjekt som nærmer seg byggestart i sommer!

Som Norges første A sertifiserte BVP-rådgivere er Prosjektutvikling Midt-Norge med som rådgiver for byggherren Orkla Industrimuseum.
Utvelgelsen av entreprenør har vært gjort etter BVP-metoden (Best Value Procurement), eller også kalt Prestasjonsinnkjøp.
Dette er en innkjøps- og prosjektstyringsmetode som vektlegger leverandørens kompetanse og prestasjon.
Gjennom hele gjennomføring av konkurransen og i utførelsesfasen etterspørres konkret og faktabasert dokumentasjon som bekrefter at leverandørens påstander er pålitelige slik at alle oppdragsgivers målsettinger oppnås.

Prosjektutvikling Midt-Norge AS har iverksatt en rekke tiltak å begrense spredning av Corona-viruset, ta vare på de ansatte, samt opprettholde driften i selskapet og i våre oppdrag

Vi har fulgt situasjonen nøye over tid og har iverksatt tiltak fortløpende. Oppdragsgjennomføring og våre leveranser har så langt ikke nevneverdig blitt berørt. Vi søker god dialog med kunder og samarbeidspartnere for å være i stand til å møte kundenes behov og prioriteringer gitt den situasjonen vi står overfor.

Vi har satt igang følgende tiltak:

  • Medarbeidere som har mulighet for dette oppfordres til hjemmekontor. IT-systemer og IT-infrastruktur er lagt til rette for at medarbeider kan arbeide som normalt hjemmefra.
  • Det er innført omfattende reiserestriksjoner i tråd med myndighetens anbefalinger.
  • Vi kansellerer alle møter og arrangement og oppfordrer ansatte til å unngå kollektivtransport.
  • Ved alle våre kontorsteder er det iverksatt tiltak og råd for smittevern og omfatter rengjøring, hygiene og restriksjoner på bruk av fellesrom, kantine og bespisning.
  • Det er lagt til rette for digital møtevirksomhet og samhandling.
  • Ansatte og ledere blir løpende orientert om situasjonen og nødvendige tiltak via interne informasjonskanaler.

ANSATT NR. 100 – Solfrid Rabbås Holsdal

Hils på vår nyansatt nr. 100 - Sivilingeniør Solfrid Rabbås Holsdal.
Hun er vår nye medarbeider på avdeling Elektro, og vil jobbe med prosjektering av elektroanlegg og infrastruktur.
Solfrid har master fra NTNU - Energi og Miljø, institutt for elkraftteknikk.
Hun har tidligere jobbet hos Norconsult AS, ETC AS og Rambøll Norge AS.
Vi ønsker henne velkommen til oss!