Nyheter

NY AVDELINGSLEDER PROSJEKTADMINISTRASJON

Vi har gleden av å informere om at Knut Inge Rye fra 01.11.2021 tar over som avdelingsleder på vår avdeling for prosjektadministrasjon. Knut Inge har arbeidet på avdelingen oktober 2009 og har inngående kjennskap til avdelingens virksomhet og vil ta med seg våre gode verdier og kvaliteter i den videre utviklingen av avdelingen.

Vi har flere spennende oppdrag for Bane Nord

Vår sivilingeniør Jørn Aspli er byggeleder på Marienborg hvor det skal etableres et nytt sidespor og ny svingskive for lokomotiver.
Dette er et nokså unikt prosjekt som ikke er gjennomført på nesten 50 år
her i Norge.
Svingskiva kommer fra fabrikk i Firenze og er 24 meter i diameter. Entreprenøren er godt i gang med fundamentet til denne.

Jørn jobber i tillegg med FOM prosjekter (Fornyingsprosjekter i mindre omfang) og er i prinsippet gjenbruksprosjekt. Her brukes skinner og sviller som tas fra større prosjekt med oppgradering til høyhastighet og flyttes til mindre trafikkerte områder som terminalområder og sidespor hvor både sviller og skinner er i dårlig forfatning.

STUDENTBOLIGER ELVESLETTA LONGYEARBYEN

Prosjektering byggeteknikk for vår kunde Skanska Husfabrikk på Steinkjer.
Forprosjekt og detaljprosjekt for 2 nye bygg for studentboliger, hvert bygg på
ca. 4 500 m2.
Modulbygg i tre og delvis stål. Spesiell fundamentering med både borede peler til berg og friksjonspeler i område med permafrost og at pelene stikker opp over terreng og henger direkte sammen med byggenes bæresystem i ei stålramme. Modulbygg og stålkonstruksjoner over peler prefabrikkeres i Trøndelag og fraktes på båt til byggeplass.
Foto: Skanska Husfabrikken.

Ny medarbeider på Elektroavdelingen

Hils på vår nye medarbeider Sivilingeniør Jens Sørmeland.
Han er vår nye medarbeider på avdeling Elektro, og vil jobbe med prosjektering av elektroanlegg.
Jens har master fra NTNU – Elkraftteknikk, energibruk og energiplanlegging.
Han har tidligere jobbet hos Sweco AS, avdeling Steinkjer.
Vi ønsker han velkommen til oss!

VI SØKER NYE MEDARBEIDERE

Vi søker etter en engasjert sivilingeniør/ingeniør til prosjektering av VVS installasjoner, energi og sprinkleranlegg.

GULLHAUGVEIEN OMSORGSBOLIGER – NYTT BVP-OPPDRAG

Prosjektutvikling Midt-Norge AS er av Bærum kommune tildelt oppdraget som BVP-Mentor for Gullhaugveien omsorgsboliger som skal bygges like ved Bærums Verk.
Prosjektet består av 12 omsorgsboliger for mennesker med utviklingshemming og en døgnbemannet personalbase.

Anskaffelsen med innkjøp og prosjektstyring gjøres etter BVP-metoden (Best Value Procurement), eller såkalt Prestasjonsinnkjøp. Kontrakten med entreprenør inngås som totalentreprise etter NS 8407. Planlagt framdrift er at BVP-konkurransen utlyses juni/august 2021, og ferdigstillelse av prosjektet er planlagt til Q4 2022.

Oppdraget som BVP-Mentor går ut på å bistå Bærum kommune med gjennomføringen av det første BVP-prosjektet i regi av kommunen. Vi skal bistå prosjektledelsen med planlegging og gjennomføring av anskaffelsen, og arbeidsoppgavene vil bl.a. innebære kvalitetssikring og innspill til konkurransegrunnlaget, bistand til utarbeidelse av prosjektmålene, forberedelser og veiledning til gjennomføring av evaluerings- og konkretiseringsfasen. I prosjekteringsfasen og utførelsesfasen skal vi bidra med rådgiving og veiledning til oppdragsgiver slik at prosjektstyringen blir gjort i ht hele Best Value Approach-metodikken (BVA).

Vi opplever en økende interesse for prosjektgjennomføring etter BVA-metodikken, og Prosjektutvikling Midt-Norge AS har med dette hele 8 prosjekter på referanselista som er pågår eller er gjennomført.

Tilbakemeldingene er at BVA-metoden gir en enklere prosjektgjennomføring, kostnadene blir lavere og man bruker mindre tid totalt i gjennomføringen. Metoden vektlegger leverandørens kompetanse og prestasjon på annen måte enn ved «tradisjonelle» gjennomføringsprosesser.

Anskaffelsesprosessen gir også mindre ressursbruk til gjennomføring av selve anskaffelsen for oppdragsgiver.

Oppdragsgiveren premierer leverandører som selvstendig kan løse oppgaven uten detaljstyring fra oppdragsgivers side. Gjennom hele konkurransegjennomføringen og utførelsesfasen etterspørres konkret og faktabasert dokumentasjon som beviser at leverandørens påstander er pålitelige.

 

 

 

Ny medarbeider på avdeling Samferdsel- og kommunalteknikk

Hils på vår nye medarbeider Snorre Leth Olsen. Han er ansatt på vår avdeling for samferdsel- og Kommunalteknikk.
Han er utdannet VA ingeniør fra 1987. Hans erfaring er lang og innholdsrik med hele 16 år i kommunal virksomhet i Namsos og Trondheim kommune, og mer enn 17 år som rådgiver.
En solid og hyggelig fagperson som våre kunder vil få stor glede av framover.
Velkommen på laget.

VI HAR FLYTTET TIL VESTRE ROSTEN 77

Velkommen til vårt nye lokale i Vestre Rosten 77, 5 etasje.
Vi er i full drift og gleder oss til å ta imot besøkende i våre flotte lokaler som vi leier av Koteng Eiendom AS.

NY RAMMEKONTRAKT MED DOMSTOLADMINISTRASJONEN

Vi har vunnet ny rammekontrakt med Domstoladministrasjonen innenfor kategorien byggfaglig bistand.

Domstoladministrasjonen (DA) som oppdragsgiver har ansvaret for å skaffe domstolene i Norge gode og funksjonelle lokaler, og har i denne forbindelse behov for ekstern bistand i mange pågående og planlagte prosjekter.

Den byggfaglige prosjektadministrative bistanden omfatter alt fra ledelse av små ombyggingsprosjekter i byggefasen til store, integrerte prosjekter med betydelig kompleksitet. I større prosjekter kan det være aktuelt at leverandøren også deltar i anskaffelsesprosesser og forutgående planlegging av byggefasen.

Oppdragsgiver la til grunn i sin evaluering vekt på tilbudt nøkkelpersonells kompetanse samt relevant formalkompetanse og relevant erfaring fra tilsvarende oppdrag. Prosjektutvikling Midt-Norge AS fikk 10 av 10 poeng og ble rangert som den beste besvarelsen på dette kriteriet.

Avtalens varighet er på 2+1+1 år. Firmaet har tidligere hatt tilsvarende rammekontrakt med DA i perioden 2011-2015.

Vi i Prosjektutvikling Midt-Norge AS er svært godt fornøyd med igjen å ha vunnet en rammekontrakt med DA, og at kompetanse teller mer enn bare pris.

Vi er allerede i gang med bistand og rådgiving i forbindelse med ombygging av lokaler for Domstoladministrasjonen i Harstad som skal stå ferdig i 2. halvår 2021.

Flerfasetårnet til SINTEF på Tiller skal rives.

SINTEF har besluttet å rive tårnet på Flerfaselaboratoriet på Tiller. Tårnet har siden byggeåret 1982 vært et kjent landemerke sør for Trondheim med sine 60 meters høyde.

Vi er prosjektleder/byggeleder og SHA-koordator for rivingen av tårnet.
Vi har også hatt prosjektering av konstruksjonsteknikk ifm rivingen samt utarbeidet komplett miljøsaneringsbeskrivelse.

Tårnet har vært en viktig del av Flerfaselaboratoriets forskning på flerfase rørtransport for petroleumsindustrien. Det har bidratt til en betydelig utvikling av flerfasesimulatorer.
Selv om tårnet rives vil Flerfaselaboratoriet fortsette sin forskningsvirksomhet som tidligere.

Tårnet ble opprinnelig bygget som en midlertidig konstruksjon med en planlagt levetid frem til 1994. På grunn av stadig flere forsøk har det pågått aktivitet i tårnet fram til 2020 som har medført et stort behov for vedlikehold og reparasjoner. På grunn av den dårlige tilstanden og fokus på HMS har SINTEF besluttet å rive tårnet.

Omkringliggende infrastruktur som går helt inntil tårnet skal bevares. Forskningsinfrastrukturen er unik i verden og er av fremtidig betydning for teknologivalidering for olje- og gassindustri. Infrastrukturen er kompleks og omfangsrik og består av blant annet tanker, rør, kanaler, servicebygg og lignende. Derfor må rivingen utføres svært skånsom, forsiktig og nøye planlagt.

SINTEF ved Laboratorieleder Tor Erling Unander sier at det blir vemodig å rive tårnet, men presiserer samtidig at forskningsaktiviteten ved Flerfaselaboratoriet fortsetter på samme måte som tidligere også etter at tårnet er revet.

Ifølge Byggeleder Knut Inge Rye  er det lagt til grunn en svært detaljert og gjennomarbeidet plan for rivearbeidene. Det er tatt omfattende miljøhensyn med blant annet fokus på høy sorteringsgrad og gjenbruk av de fleste deler av tårnet. Armering og stålkonstruksjoner blir smeltet om og gjenbrukt. Betongen er planlagt knust og benyttet som drenerende masser på andre prosjekter.

Konstruksjonssikkerheten vies ekstra stor oppmerksomhet og detaljerte riveplaner og prosedyrer utarbeides. Tårnets hovedkonstruksjon er plasstøpt etteroppspent betong. Stabiliteten til tårnet under rivearbeidende er utfordrende. Det utføres derfor en symmetrisk avspenning av spennkabler mens planlagte deler av tårnet rives. Rivemetoden som benyttes er wiresaging og nedheising av biter med kran.

Det er benyttet drone for å utarbeide en punktskymodell som grunnlag for en BIM-modell av tårnet for planlegging av rivearbeidene.

Veidekke AS er valgt som entreprenør for dette utfordrende riveoppdraget.
Arbeidet ventes ferdigstilt i løpet av desember 2020.