Flerfasetårnet til SINTEF på Tiller skal rives.

SINTEF har besluttet å rive tårnet på Flerfaselaboratoriet på Tiller. Tårnet har siden byggeåret 1982 vært et kjent landemerke sør for Trondheim med sine 60 meters høyde.

Vi er prosjektleder/byggeleder og SHA-koordator for rivingen av tårnet.
Vi har også hatt prosjektering av konstruksjonsteknikk ifm rivingen samt utarbeidet komplett miljøsaneringsbeskrivelse.

Tårnet har vært en viktig del av Flerfaselaboratoriets forskning på flerfase rørtransport for petroleumsindustrien. Det har bidratt til en betydelig utvikling av flerfasesimulatorer.
Selv om tårnet rives vil Flerfaselaboratoriet fortsette sin forskningsvirksomhet som tidligere.

Tårnet ble opprinnelig bygget som en midlertidig konstruksjon med en planlagt levetid frem til 1994. På grunn av stadig flere forsøk har det pågått aktivitet i tårnet fram til 2020 som har medført et stort behov for vedlikehold og reparasjoner. På grunn av den dårlige tilstanden og fokus på HMS har SINTEF besluttet å rive tårnet.

Omkringliggende infrastruktur som går helt inntil tårnet skal bevares. Forskningsinfrastrukturen er unik i verden og er av fremtidig betydning for teknologivalidering for olje- og gassindustri. Infrastrukturen er kompleks og omfangsrik og består av blant annet tanker, rør, kanaler, servicebygg og lignende. Derfor må rivingen utføres svært skånsom, forsiktig og nøye planlagt.

SINTEF ved Laboratorieleder Tor Erling Unander sier at det blir vemodig å rive tårnet, men presiserer samtidig at forskningsaktiviteten ved Flerfaselaboratoriet fortsetter på samme måte som tidligere også etter at tårnet er revet.

Ifølge Byggeleder Knut Inge Rye  er det lagt til grunn en svært detaljert og gjennomarbeidet plan for rivearbeidene. Det er tatt omfattende miljøhensyn med blant annet fokus på høy sorteringsgrad og gjenbruk av de fleste deler av tårnet. Armering og stålkonstruksjoner blir smeltet om og gjenbrukt. Betongen er planlagt knust og benyttet som drenerende masser på andre prosjekter.

Konstruksjonssikkerheten vies ekstra stor oppmerksomhet og detaljerte riveplaner og prosedyrer utarbeides. Tårnets hovedkonstruksjon er plasstøpt etteroppspent betong. Stabiliteten til tårnet under rivearbeidende er utfordrende. Det utføres derfor en symmetrisk avspenning av spennkabler mens planlagte deler av tårnet rives. Rivemetoden som benyttes er wiresaging og nedheising av biter med kran.

Det er benyttet drone for å utarbeide en punktskymodell som grunnlag for en BIM-modell av tårnet for planlegging av rivearbeidene.

Veidekke AS er valgt som entreprenør for dette utfordrende riveoppdraget.
Arbeidet ventes ferdigstilt i løpet av desember 2020.